top of page
Court

ZÒN PRATIK

NOU SÈVI TOUT ETA FLORID!

LWA SOU Imobilye

Solisyon-oryante

Byen imobilye rezidansyèl: 
Achte ak vann kay ou a se youn nan pi gwo tranzaksyon ou pral janm patisipe nan. Asire w ke ou gen yon reprezantasyon konpetan. 


Byen imobilye komèsyal: 
Pwopriyete komèsyal yo mande pou yon reprezantasyon ki gen eksperyans pou tout etap soti nan redaksyon dokiman jiska bay asirans tit.

Refinanse:
Si w ap refinansman mògèj ou a oswa w ap pran yon prè ekite lakay ou, ou bezwen reprezantasyon konpetan pou fasilite fèmen an.  

 
FIRPTA Retenue:
Lè Vandè a nan byen imobilye satisfè definisyon IRS nan "Etranje" Lè sa a, yon retenusyon ka nesesè sof si gen yon eksepsyon.  

Komèsyal kout:
Si yon bank te inisye yon pwosedi sezi sou pwopriyete w la, ou ka anmezi pou evite ke yo sezi lè w negosye yon vant kout.


1031 Echanj:
Si w ap refinansman mògèj ou a oswa w ap pran yon prè ekite lakay ou, ou bezwen reprezantasyon konpetan pou fasilite fèmen an.  

LWA IMIGRASYON

Konsèy pasyone

NOU BAY SÈVIS IMIGRASYON NAN TOUT 50 ETA AMERIKEN!

SÈVIS NOU YO ENKLI:

 • PWOTEKSYON Azil

 • PWOSESIS KONSILÈ

 • SITWAYENTE

 • VIZA MARYAJ

 • VIZA FANMI

 • TPS (ETATI PWOTEJE TANPORAN)


PLIS SÈVIS:

 • E2 VIZA

 • EB-5 VISA ENVESTISMAN

 • IMANITÈ PAROLE

 • VIZA TRAVAY

 • O-1 VIZA

 • VIZA FIANSE

 • VIZA ELÈV

 • IMIGRASYON VAWA

PLANIFIKASYON ESTATE

Pwoteje eritaj ou

Dènye volonte ak testaman:
Yon dènye volonte ak testaman, ki asire pwopriyete pèsonèl ou distribye jan ou wè anfòm.

Yon konfyans:
Yon konfyans se youn nan fason ki pi efikas pou evite omologasyon. Trust la se a document kote yon moun, Moun ki bay la, deklare ke l ap bay yon moun, Fiduciaire a, pwopriyete li yo, ki gen pou l kenbe, jere ak. finalman distribye byen yo bay oswa pou benefis yon Benefisyè.  Fidyans lan pral di ki jan ak ki lè Fideyis la ka peye revni, ke li fè lè li envesti pwopriyete trust la, ak Direktè a, pwopriyete trust la li menm, bay Benefisyè a.

Pwokirasyon dirab:
Yon Pwokirasyon dirab pèmèt direktè lekòl la bay yon moun ki fè konfyans pouvwa pou pran desizyon si direktè lekòl la vin pa kapab jere pwòp zafè pa yo tankou jere envèstisman, peye bòdwo direktè a nan kont direktè a, anrejistre ak asire machin yo, epi otreman kenbe. pwopriyete yo ak obligasyon yo pandan ke direktè lekòl la enkapab.

Pwokirasyon medikal:
Yon pwokirasyon medikal, ki pèmèt yon moun deziyen, souvan swa yon manm fanmi oswa yon zanmi, pran desizyon sante, medikal ak chirijikal pou ou si ou vin enkonpetan.

ZÒN PRATIK ADDIsyonèl:

Reprezante Ak konpasyon

 • Lwa biznis: Enkòporasyon biznis ak sèvis konsèy jeneral.

 • Litij Sivil: Litij Tribinal Eta ak Federal.

 • Blesi Pèsonèl: Oto aksidan aksidan; Aksidan glise ak tonbe. (Konsiltasyon gratis)

LWA SOU Imobilye

Solisyon-oryante

Byen imobilye rezidansyèl: 
Achte ak vann kay ou a se youn nan pi gwo tranzaksyon ou pral janm patisipe nan. Asire w ke ou gen yon reprezantasyon konpetan. 


Byen imobilye komèsyal: 
Pwopriyete komèsyal yo mande pou yon reprezantasyon ki gen eksperyans pou tout etap soti nan redaksyon dokiman jiska bay asirans tit.

Refinanse:
Si w ap refinansman mògèj ou a oswa w ap pran yon prè ekite lakay ou, ou bezwen reprezantasyon konpetan pou fasilite fèmen an.  

 
FIRPTA Retenue:
Lè Vandè a nan byen imobilye satisfè definisyon IRS nan "Etranje" Lè sa a, yon retenusyon ka nesesè sof si gen yon eksepsyon.  

Komèsyal kout:
Si yon bank te inisye yon pwosedi sezi sou pwopriyete w la, ou ka anmezi pou evite ke yo sezi lè w negosye yon vant kout.


1031 Echanj:
Si w ap refinansman mògèj ou a oswa w ap pran yon prè ekite lakay ou, ou bezwen reprezantasyon konpetan pou fasilite fèmen an.  

bottom of page